ЕСТА БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД е основана през 2001 г. от екип от икономисти и юристи с езикова подготовка и комуникативни умения. Дружеството изгражда своя облик и професионална практика в години на преход и постоянно променящо се законодателство, което предопределя използването на гъвкави и творчески подходи.