ЕСТА БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД предлага на своите клиенти следните услуги:

-          Одит на годишни и междинни финансови отчети;

-          Одит на индивидуални и консолидирани финансови отчети;

-          Due diligence;

-          Одит по Оперативни програми на ЕС;

-          Други договорени одиторски процедури;

-          Данъчни и счетоводни консултации;

-          Счетоводно обслужване на фирми и юридически лица с нестопанска цел;

-          Изготвяне на ведомости за заплати, ТРЗ – услуги;

-          Организиране на данъчни и счетоводни семинари.