ЕСТА БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД е основана през 2001 г. от екип от икономисти и юристи с езикова подготовка и комуникативни умения. Дружеството изгражда своя облик и професионална практика в години на преход и постоянно променящо се законодателство, което предопределя използването на гъвкави и творчески подходи.

 

ЕСТА БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД се стреми към извършване на квалифицирани услуги основно в областта на одита на възможно най-разумна цена. Общувайки постоянно със своите клиенти и партньори при определяне и разрешаване на техните проблеми, ниедопълваме дългогодишните си отношения чрез установяване на сътрудничество, открит диалог и обмен на най-добри практики и опит. Дружеството работи с различни по правен статус клиенти от страната и чужбина. като основополагащо начало в работата на дружеството е заложен стремежът да се предлагат многовариантни и творчески решения на поставените въпроси, които често се простират отвъд очевидното.

 

ЕСТА БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД осигурява актуална информация за промените в данъчното и счетоводното законодателство, която своевременно предоставя на своите клиенти, съобразно спецификата на тяхната дейност.

 

ЕСТА БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД се проверява от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (последна проверка през 2014 г. – оценка „А“).

 

МАРИЕЛА КОНДОВА

Мариела Цветанова Кондова е доктор по икономика, регистриран одитор от 1999 г. с диплома №0487. Управител е на ЕСТА БЪЛГАРИЯ ОДИТ ЕООД. Има над 20 години опит в счетоводството, данъците и одита като одитор и данъчен консултант.

Мариела Кондова е автор на над 30 публикации на счетоводна и данъчна тематика. В своята практика тя е участник в много семинари и конференции. През 2007 г. защитава квалификационна степен „доктор“ с дисертация на тема „Счетоводни аспекти на производните финансови инструменти“ в УНСС. Има интереси и в областта на актюерските науки и теория на вероятностите.