Еста България Одит ЕООД спечели безвъзмездно финансиране по процедура на ЕС за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID – 19"

2021-01-25 г.

"Еста България Одит" ЕООД подписа Договор № BG16RFOP002-2.073-14679-C01 по процедурата на Европейския съюз "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", код на процедура BG16RFOP002-2.073.

Проектът се изпълнява по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП".

Проектът "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" цели да осигури оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Проектът е финансиран с 10 000 лева, от които 8 500 лева европейско и 1 500 лева национално съфинансиране.

Срокът на проекта е от 25.01.2021 г. до 25.04.2021 г.